Firma Realizowane projekty Projekt RIPOK Gospodarowanie odpadamiSurowce wtórneUsługi Usługi Kontakt
 
 
 
Untitled Document
Firma
Spółka powstała w roku 2001, uchwałami Rady Miasta Krasnegostawu, Rady Gminy Krasnystaw i Rady Gminy Rejowiec. Zawiązano ją Aktem Notarialnym z dnia 20 lipca 2001 roku. Działalność składowisko rozpoczęło dnia 1 października 2001. Zadaniem statutowym jest utrzymanie obiektu i gospodarka odpadami komunalnymi z terenu gmin wspólników oraz terenu pozostałych gmin powiatu krasnostawskiego. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami obiekt składowiska odpadów komunalnych ujęty jest jako późniejszy Zakład Gospodarki Odpadami w Wincentowie.

Nasz cel
Gospodarka odpadami nie ingerująca negatywnie w środowisko przyrodnicze


Nasza misja
Maksymalizacja odzysku odpadów, wdrażanie recyklingu, podnoszenie świadomości ekologicznej, edukacja, współpraca z przedsiębiorstwami komunalnymi oraz prowadzącymi działalność gospodarczą, wspieranie działań własnych gmin powiatu we wdrażaniu gospodarki odpadami komunalnymi i wprowadzaniu selektywnej zbiórki odpadów. Wizją jest przemiana obiektu składowiska w zakład realizujący zadania takie jak: odzysk, sortowanie dostarczanych odpadów, zagospodarowanie i recykling surowców, obsługujący teren powiatu krasnostawskiego.
Technika i technologia składowiska
Składowisko to nowoczesny obiekt do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Wykonany jest nowoczesnymi metodami, według obowiązujących w ochronie środowiska standardów. Waga najazdowa, brodzik dezynfekcyjny, niecka składowa wyłożona geomembraną wykonaną z tworzyw sztucznych, drenaż odprowadzający wody odciekowe do studni zbiorczych. Otwory do poboru prób wody podziemnej, usytuowane są jeden powyżej, drugi poniżej terenu składowiska do prowadzenia ciągłego badania stanu środowiska. Stanowią główne elementy nowoczesnego składowiska odpadów.
Edukacja ekologiczna
Działalność związana z gospodarką odpadami, to nie wszystko czym zajmuje się obecnie Spółka. Skupiamy się także na szkoleniu z zakresu gospodarki odpadami. Edukacja ekologiczna oraz prezentacja działalności spółki kierowana jest do uczniów i dostawców odpadów.
Promocja ekologii
Hodowla strusi w Polsce, już jest a najnowszą technikę i technologię mamy w zasięgu ręki, trzeba z niej tylko zacząć korzystać. Rozwój techniki oraz wzrost świadomości ekologicznej, prowadzi do większego wykorzystania źródeł energii odnawialnej i alternatywnej. Promowanie działań oraz przybliżanie nowych rozwiązań technicznych takich jak: stosowanie paneli solarnych do otrzymania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania, montaż paneli fotovoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, wykorzystywanie biogazu do napędu generatorów prądu, korzystanie z energii wiatru do generowania energii elektrycznej, korzystanie z alternatywnych źródeł energii takich jak: olej palmowy czy rozdrobnione odpady, to kolejne zadania do realizacji w najbliższych latach.

 

 
   
Firma Gospodarowanie odpadami Odzysk i sprzedaż surowców wtórnych Usługi Kontakt Projektowanie stron www Lublin
 Działania 6.3 - Gospodarka odpadami
X
Untitled Document