Firma Realizowane projekty Projekt RIPOK Gospodarowanie odpadamiSurowce wtórneUsługi Usługi Kontakt
 
 
 
Untitled Document


Czym jest RIPOK

Zgodnie z ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zwana w skrócie RIPOK, to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej technologii oraz zapewniający termiczne lub mechaniczno-biologiczne przekształcanie odpadów.

Status RIPOK nadawany jest przez Marszałka Województwa zakładom, które spełniają najwyższe standardy z zakresu przetwarzania odpadów oraz stosują najnowocześniejsze dostępne technologie. Zakłady określane mianem RIPOK muszą posiadać odpowiednie zaplecze sprzętowe, dysponować nowoczesnymi maszynami, a także rozwiązaniami z zakresu segregowania i recyklingu odpadów.

Rola RIPOK jest bardzo ważna dla środowiska naturalnego, ponieważ tego typu zakłady mogą odzyskiwać bardzo duże ilości surowców wtórnych, a dzięki temu minimalizować ilość odpadów przeznaczonych do składowania. RIPOK to jedyne instalacje , do których mogą trafić odebrane od mieszkańców zmieszane odpady komunalne. Nowoczesne maszyny wyposażone w specjalne sensory są w stanie rozpoznać właściwości fizyczne odpadów, dzięki czemu możliwe jest wyodrębnienie poszczególnych surowców i odzyskanie ich do ponownej obróbki. Odzysk surowców przekłada się z kolei na odciążenie wysypisk śmieci.

KRAS-EKO pełni rolę Partnera Projektu pod nazwą "Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK".W ramach projektu przeprowadzono roboty budowlane w obrębie infrastruktury zbiórki i przetwarzania odpadów oraz zakupiono niezbędne urządzenia, instalacje i pojazdy specjalistyczne.

Opis projektu

Nasza spółka pełni rolę Partnera Projektu "Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK". Głównym celem projektu jest usprawnienie działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie lubelskim poprzez rozbudowę i wyposażenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

W projekt zaangażowało się 7 podmiotów z terenu województwa lubelskiego: PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju (Lider Projektu), ZZO MZC Sp. z o.o. z siedzibą we Włodawie, PGO Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, PGKIM Łęczna Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej oraz nasza spółka - MSOK "KRAS-EKO" Sp. z o.o. z siedzibą w Wincentowie.

W ramach projektu realizowane są zadania ukierunkowane na poprawę gospodarowania odpadami na obszarze województwa lubelskiego, zapobiegania nadmiernej ilości powstawania odpadów, efektywnego zbierania, wstępnego magazynowania oraz odzysku lub unieszkodliwiania. Celem działań jest zwiększenie mocy przerobowych systemu zagospodarowania odpadów w województwie, zwiększenie efektywności odzysku i recyklingu odpadów, a co za tym idzie - ochrona środowiska naturalnego.

Rezultatami realizacji inwestycji są m. in. wzrost możliwości przerobowych zakładów w zakresie recyklingu odpadów o około 28 050 Mg, wzrost możliwości przerobowych zagospodarowania odpadów zakładów o około 49 200 Mg, wskaźnik liczby osób objętych systemem zagospodarowania odpadów na poziomie około 835 084 osób. Z rezultatów projektu skorzystają zarówno mieszkańcy gmin ujętych w systemie poszczególnych partnerów projektu, jak również rolnicy (w zakresie zagospodarowania kompostu) i przedsiębiorcy. Realizacja projektu może także przyczynić się do wygenerowania nowych miejsc pracy w regionie.

Projekt ma powiązanie ze strategiami: Strategia Europa 2020; Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko; Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie; Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Prace modernizacyjne w ramach projektu

Dostosowując nasze przedsiębiorstwo do wymagań dla RIPOK wykonaliśmy niezbędne prace modernizacyjne istniejących obiektów. Infrastruktura KRAS-EKO została rozbudowana o nowoczesne i funkcjonalne elementy, usprawniające działania związane z zagospodarowaniem odpadów.

Z myślą o oszczędności kosztów energii oraz ochronie środowiska stworzono układ zasilania instalacji z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii oraz zmodernizowano istniejący układ zasilania - wybudowano instalację fotowoltaiczną o mocy 39,9 kW produkującą energię, która wystarcza na 1/3 zapotrzebowania całego zakładu . Wykonano również szereg elementów mających na celu zabezpieczenie składowanych odpadów i materiałów: osłona betonowa placu kompostowni, osłona przed wywiewaniem odpadów, zadaszenie boksów oraz wiata stalowa. Wybudowano również nowy magazyn.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu

Kolejnym elementem umożliwiającym dostosowanie przedsiębiorstwa do wymagań dla RIPOK był zakup nowoczesnych urządzeń i pojazdów. Zakład został doposażony w fabrycznie nowy sprzęt spełniający najwyższe standardy technologiczne.

W ramach projektu zakupiono:

 • Rozdrabniacz do biomasy
 • Prasokontenery - szt. 2
 • Ciągnik rolniczy Moc 80 KM
 • Przyczepa 2 osiowa 6 Ton
 • Przyczepa 2 osiowa 10 Ton
 • Posypywarka ciągnikowa
 • Zamiatarka ciągnikowa
 • Wysięgnik wielofunkcyjny 4 - 4,8 m
 • Głowica kosząca (rowy i skarpy składowiska)
 • Sito mobilne bębnowe + dodatkowy bęben
 • Rozdrabniacz do odpadów gabarytowych i remontowych
 • Ładowarka kołowa/teleskopowa o udźwigu do 3000 kg - wysięgu 6 m
 • Ładowarka kołowa/teleskopowa o udźwigu do 3700 kg - wysięgu 7 m
 • Wózek widłowy 2,0 T oraz osprzęt widły, łyżka, ścisk boczny (chwytak do bel)
 • Samochód ciężarowy o ładowności 3,5 tony
 • Samochód ciężarowy tzw. hakowiec

Projekt RIPOK - kluczowa inwestycja

Najważniejszą inwestycją dostosowującą nasze przedsiębiorstwo do wymagań dla RIPOK jest budowa nowych obiektów do biologicznego przetwarzania odpadów. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 7 548 510,00 zł.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) polega na przetwarzaniu odpadów komunalnych poprzez obróbkę mechaniczną (rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie) w celu wydzielenia frakcji, które mogą zostać ponownie wykorzystane (przekazane do recyklingu i odzysku) oraz frakcji ulegających biodegradacji.

W ramach projektu na terenie ZZO w Wincentowie zbudowano część biologiczną MBP - instalację do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także instalację do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Możliwość biologicznego przetwarzania odpadów znacznie zmniejsza ilość odpadów przeznaczonych do składowania, a co za tym idzie - pozwala bardziej chronić środowisko.

 
   
Firma Gospodarowanie odpadami Odzysk i sprzedaż surowców wtórnych Usługi Kontakt Projektowanie stron www Lublin
 Działania 6.3 - Gospodarka odpadami
X
Untitled Document