Firma Realizowane projekty Projekt RIPOK Gospodarowanie odpadamiSurowce wtórneUsługi Usługi Kontakt
 
 
 
Untitled Document


W ramach Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Realizowany jest projekt "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie" w tym wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj".
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Finansowanie: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim wspiera zadanie dotacją w kwocie 4 441 365,00 zł na jego realizację. Całkowita wartość projektu 9 087 216,01 zł.

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 uzyskać można w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740, na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl, bezpłatnej infolinii pod numerem 800-888-776 (dla połączeń z tel. kom. pod numerem 81-44-16-750 - opłata wg stawek operatora) lub w jednym z punktów informacyjnych na terenie województwa lubelskiego.

Adresy punktów informacyjnych:

PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
telefon: 0 800 888 776 (Bezpłatna infolinia), 81 44 16 750
e-mail: rpo@lubelskie.pl, drr@lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie
Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
telefon: 82 56 30 208
e-mail: chelm@lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
telefon: 83 34 35 844
e-mail: biala@lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
telefon: 84 63 80 267
e-mail: zamosc@lubelskie.pl

PUNKT INFORMACYJNY w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)
ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
telefon: 81 46 23 831, 81 46 23 812
e-mail: lawp@lubelskie.pl

Przedmiotem projektu jest realizacja zadania:

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie" w tym wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz dostawa urządzeń i wyposażenia. Wykonanie robót, polegających na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów o szacowanej wielkości przetwarzania odpadów komunalnych ponad 20 000 Mg / rok, w którego skład wejdą budynki, budowle i wyposażenie.

Budynek wielofunkcyjny o powierzchni około 1300 m2, z wydzielonymi częściami: punkt przejęcia odpadów, hala maszyn, hala ręcznej segregacji odpadów i pomieszczenia na wysegregowane frakcje, sektor przenośnika taśmowego, hala kontenera na frakcję nadsitową przeznaczoną na paliwo alternatywne, z rozdrabniaczem odpadów, punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych, magazyn odpadów niebezpiecznych, cześć socjalna i administracyjna, plac manewrowy, parkingi samochodów ciężarowych i kontenerów, droga zakładowa, modernizacja budynku administracyjnego-wagi, magazynu, garaży, wykonanie zadaszenia nad boksami na odpady.

Wyposażenie projektowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów:
Linia segregacji będzie dostosowana do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych oraz doczyszczania i frakcjonowania selektywnie zbieranych surowców wtórnych. Średnia roczna przepustowość linii do segregacji wynosić ma minimum 12 000 Mg/rok przy założeniu efektywnego czasu pracy instalacji 7 h/dobę w systemie pracy jednozmianowej. Szacowana wielkości przetwarzania linii do odpadów to ponad 20 000 Mg/rok.
Prasa kanałowa do belowania odpadów, łamacz do odpadów, urządzenie załadowczo-transportowe, kontenery stalowe, wózki zasypowe, wózki ręczne. Wyposażenie pomieszczeń socjalnych, administracyjnych, warsztatowych, wyposażenie BHP i PPOŻ.

Niezbędna infrastruktura techniczna dla realizacji i poprawnego funkcjonowania instalacji sortowni z częścią administracyjno-socjalną: przyłącze elektroenergetyczne z istniejącej rozdzielni, przyłącze wodociągowe wraz z hydrantami ppoż. z istniejącej sieci wodociągowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejących zbiorników bezodpływowych, wszystkie pozostałe instalacje techniczne i technologiczne między obiektami niezbędne do właściwego funkcjonowania instalacji, tj.: sieć telefoniczna i informatyczna, monitoring wizyjny, monitoring alarmowy, stacja monitoringu meteorologicznego.

Ponadto Zamawiający zrealizuje II etap rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ramach, którego przewiduje się budowę kwatery na odpady o powierzchni 1,12 ha, polegające na wykonaniu: obwałowania wokół kwatery oraz uszczelnieniu jej dna i skarp, drenażu wód odciekowych, niezbędnej infrastruktury drogowej zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie nowej kwatery, nasadzeń zieleni wysokiej, celem wykonania pasa ochronnego dla kwatery składowiska.

Inne elementy infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania projektowanych obiektów: ogrodzenie terenu - w części wymagającej jego przebudowę. W ramach projektu wykonany zostanie także remont istniejących budynków: socjalnego, magazynowego i garażowego. Wykonana zostanie wymiana pokryć dachowych, malowanie elewacji i ścian wewnętrznych, wymiana osprzętu oświetleniowego, wymiana stolarki okiennej i bram wjazdowych.


     
     
 
   
Firma Gospodarowanie odpadami Odzysk i sprzedaż surowców wtórnych Usługi Kontakt Projektowanie stron www Lublin
 Działania 6.3 - Gospodarka odpadami
X
Untitled Document